Special Feeder Cattle Auction – Wednesday, January 29, 2020

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
STEUTER, AL 23 RED 444 732.82 165.00
STEUTER, AL 34 RED 372 647.89 174.00
MUNDORF, JOE & KATIE 44 BLK 488 791.78 162.00
MUNDORF, JOE & KATIE 20 RED 389 638.78 164.00
DEARMONT, RON & BRET 17 BLK 503 811.16 161.00
FOCKEN, CLINT & CINDY 56 BLK 620 962.69 155.25
FOCKEN, CLINT & CINDY 21 BLK 511 831.46 162.50
RAVEN CATTLE CO 80 BLK 591 922.35 156.00
YOUNG, SAM & JODIE 24 BLK 466 787.96 169.00
GILES & MCFADDEN 26 BLK 626 947.64 151.25
GILES & MCFADDEN 30 BLK 556 885.96 159.25
STEWART, DALE & FAMILY 28 BLK 483 797.60 165.00
NACHTMAN, GARY 17 BLK 533 864.79 162.00
ALTMAIER, ANDY & JAY 32 BLK/BWF 578 911.53 157.50
ALTMAIER, ANDY & JAY 15 BLK/BWF 508 813.33 160.00
BRETSCHNEIDER & BECKER 94 BLK 506 851.62 168.00
BRETSCHNEIDER & BECKER 45 BLK 572 916.27 160.00
BRETSCHNEIDER & BECKER 30 BLK 426 768.00 180.00
VAN EPPS, VERNON & JEAN 56 BLK 582 937.25 161.00
FISCHER, DAVE & KAY 42 BLK 530 883.78 166.75
FISCHER, DAVE & KAY 32 BLK 612 946.07 154.50
FISCHER, DAVE & KAY 16 BLK 473 786.43 166.00
LUDEMANN, GARY & CHAD 57 BLK 643 1,100.25 171.00
LINSE, DD 21 BLK 539 885.21 164.00
KARTAK, BEN & LYNN 70 BLK 568 918.59 161.50
WOITA RANCH 25 BLK 629 958.57 152.25
WOITA RANCH 44 BLK 566 892.56 157.50
DAVIS, BOB & MONA/JOSH WRIGHT 76 BLK 531 883.08 166.00
DAVIS, BOB & MONA/JOSH WRIGHT 19 BLK 449 741.20 165.00
KACZOR, LARRY & PAM 38 BLK 532 857.54 161.00
KACZOR, LARRY & PAM 26 BLK 451 781.83 173.00
KELLER, JIM & EDITH 32 BLK 679 1,039.68 153.00
KELLER, JIM & EDITH 33 BLK 689 1,013.41 147.00
KELLER, JIM & EDITH 41 BLK 614 948.26 154.25
KELLER, JIM & EDITH 84 BLK 605 931.29 153.75
KELLER, JIM & EDITH 37 BLK 526 836.90 159.00
KELLER, JIM & EDITH 25 HERF 572 806.80 141.00
ADO RANCH (RUSS & BROCK OLSON) 94 BLK 580 1,000.50 172.50
ADO RANCH (RUSS & BROCK OLSON) 31 BLK 649 1,028.97 158.50
ADO RANCH (RUSS & BROCK OLSON) 51 BLK 478 798.98 167.00
RAMM’S ANGUS RANCH (ROSE, JUSTIN, & MEGAN) 80 BLK 612 931.57 152.00
RAMM’S ANGUS RANCH (ROSE, JUSTIN, & MEGAN) 24 BLK 687 979.39 142.50
ROCKIN OZ RANCH 87 CHARX 659 980.72 148.75
ROCKIN OZ RANCH 90 CHARX 594 911.58 153.25
ROCKIN OZ RANCH 85 RED 592 897.41 151.50
MIZNER & FLETCHER 19 BLK 550 875.34 159.00
HEIFER CALF BV
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
VAN EPPS, VERNON & JEAN 80 BLK 658 1,096.51 166.50
LUDEMANN, GARY & CHAD 79 BLK 565 930.26 164.50
LUDEMANN, GARY & CHAD 44 BLK 511 835.52 163.50
LINSE, DD 60 BLK 645 1,112.63 172.50
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
HAYLAND CATTLE CO 18 BLK 605 910.53 150.50
DEARMONT, RON & BRET 33 BLK 579 927.52 160.00
DEARMONT, RON & BRET 22 BLK 512 920.35 179.50
ROSSENBACH, JOHN 66 BLK 477 955.15 200.00
ROSSENBACH, JOHN 25 BLK 423 846.00 200.00
FOCKEN, CLINT & CINDY 19 BLK 618 977.94 158.00
STEWART, DALE & FAMILY 18 BLK 527 957.92 181.50
NACHTMAN, GARY 29 BLK/BWF 641 1,044.41 162.75
NACHTMAN, GARY 20 BLK/BWF 526 966.13 183.50
LINSE, DD 47 BLK 703 1,066.14 151.50
LINSE, DD 16 BLK 574 975.91 170.00
KARTAK, BEN & LYNN 43 BLK 589 966.84 164.00
KARTAK, BEN & LYNN 15 BLK 644 1,021.80 158.50
WOITA RANCH 26 BLK 655 1,034.48 157.75
WOITA RANCH 39 BLK 575 978.37 170.00
KACZOR, LARRY & PAM 41 BLK 520 978.52 188.00
LARSON, STEVE & STAN/AUSTIN KROLL 90 BLK 515 997.17 193.50
LARSON, STEVE & STAN/AUSTIN KROLL 43 BLK 587 992.38 169.00
LARSON, STEVE & STAN/AUSTIN KROLL 22 BLK 388 788.01 203.00
KNOX, PAUL 45 BLK 638 1,062.15 166.25
KNOX, PAUL 23 BLK 724 1,098.87 151.75
KNOX, PAUL 30 BLK 560 975.85 174.00
HIGGINS, JOE & JOHN 33 BLK 643 1,064.11 165.25
HIGGINS, JOE & JOHN 33 BLK 577 987.65 171.00
HIGGINS, JOE & JOHN 20 BLK 491 958.43 195.00
ADO RANCH (RUSS & BROCK OLSON) 85 BLK/BWF 633 1,081.35 170.75
ADO RANCH (RUSS & BROCK OLSON) 40 BLK 727 1,105.80 152.00
ADO RANCH (RUSS & BROCK OLSON) 40 BLK 558 941.49 168.50
ADO RANCH (RUSS & BROCK OLSON) 18 BLK 472 903.01 191.00
RAMM’S ANGUS RANCH (ROSE, JUSTIN, & MEGAN) 70 BLK 782 1,146.89 146.50
RAMM’S ANGUS RANCH (ROSE, JUSTIN, & MEGAN) 127 BLK 678 1,067.26 157.25
RAMM’S ANGUS RANCH (ROSE, JUSTIN, & MEGAN) 52 BLK 594 1,003.09 168.75
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 86 BLK 668 1,085.00 162.25
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 90 BLK 603 1,027.08 170.25
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 23 BLK 522 948.53 181.50
HOLLENBECK, WAYNE & JACKIE 28 BLK 525 953.52 181.50
COX CATTLE CO 79 BLK 649 1,105.87 170.25
COX CATTLE CO 94 BLK 590 1,032.14 174.75
COX CATTLE CO 51 BLK 554 983.04 177.25
HOLLENBECK, TODD & PAM 79 BLK 733 1,129.21 154.00
HOLLENBECK, TODD & PAM 88 BLK 642 1,073.64 167.00
HOLLENBECK, TODD & PAM 30 BLK 559 990.02 177.00
MURPHY, JEROME & TERRY 80 BLK 732 1,145.68 156.50
MURPHY, JEROME & TERRY 88 BLK 688 1,106.07 160.75
MURPHY, JEROME & TERRY 69 BLK 629 1,052.10 167.25
GARWOOD, ARDEN & LYNN 88 BLK 615 1,069.15 173.75
GARWOOD, ARDEN & LYNN 52 BLK 707 1,104.30 156.00
JOHNSON & WHERLEY 70 BLK 823 1,173.28 142.50
JOHNSON & WHERLEY 83 BLK 735 1,096.60 149.10
JOHNSON & WHERLEY 23 BLK 670 972.76 145.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 65 BLK 529 985.51 186.00
MORRIS, LEON 47 BLK/BWF 616 1,011.04 164.00
MORRIS, LEON 22 BLK/BWF 722 1,077.20 149.00
MORRIS, LEON 16 BLK 521 934.16 179.00
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
MUNGER, BRIAN 22 BLK 784 1,036.96 132.25
MUNGER, BRIAN 28 BLK 690 922.10 133.50

Special Feeder Cattle Auction – Wednesday, January 22, 2020

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
STRAND, RON 12 BLK 621 957.37 154.00
PASS RANCH 73 BLK 474 852.13 179.50
PASS RANCH 17 BLK 415 727.28 175.00
CROOKED CREEK CATTLE CO 29 BLK/BWF 607 957.49 157.50
HIGGINS, SHAUN 41 BLK 492 827.50 168.00
HIGGINS, SHAUN 15 BLK 585 903.83 154.50
HIGGINS, SHAUN 18 BLK 417 755.17 181.00
WELKER, MIKE & DEAN 41 BLK 448 806.71 180.00
WELKER, MIKE & DEAN 12 BLK 352 633.75 180.00
CAHOY, ROB & MIKE 55 BLK 586 900.07 153.50
BAMMERLIN, TERESA/JASON & CHANA ORTON 13 BLK 665 970.90 146.00
DAVIS, MIKE & JAY T 24 BLK 564 881.08 156.00
DAVIS, MIKE & JAY T 14 BLK 475 813.47 171.00
STEC, ROGER 32 BLK 562 881.96 156.75
STEC, ROGER 13 BLK 650 975.00 150.00
LEMMER, BARRY 19 BLK/BWF 643 940.16 146.00
LEMMER, BARRY 38 BLK/BWF 571 934.96 163.50
ESTES, ALAN 84 BLK 599 901.93 150.50
CHOHON, DUKE & CHELSEY 28 BLK/BWF 618 890.74 144.00
CHOHON, DUKE & CHELSEY 14 BLK/BWF 710 1,001.60 141.00
CHOHON, DUKE & CHELSEY 16 BLK/BWF 542 826.43 152.25
ROCKING C RANCH 42 CHARX 633 927.12 146.25
ROCKING C RANCH 15 CHARX 545 839.30 154.00
FRITZ, TODD & GARY 82 CHARX 650 951.61 146.25
FRITZ, TODD & GARY 72 CHARX 587 895.73 152.50
FRITZ, TODD & GARY 33 CHARX 485 808.03 166.50
ZIMMERER, GENE 42 CHARX 757 1,071.36 141.50
MAURER, JAKE & JACOB/PAYTON SHANKLAND 88 BLK 656 1,028.94 156.75
MAURER, JAKE & JACOB/PAYTON SHANKLAND 29 BLK 720 1,066.37 148.00
MAURER, JAKE & JACOB/PAYTON SHANKLAND 49 BLK 565 887.21 157.00
MAURER, JAKE & JACOB/PAYTON SHANKLAND 15 BWF 644 966.00 150.00
LURZ CATTLE 50 BLK 611 952.88 155.75
LURZ CATTLE 17 BLK 672 967.76 144.00
LURZ CATTLE 16 BWF 605 925.65 153.00
LURZ CATTLE 18 BLK/BWF 526 841.78 160.00
STEC, JO 19 BLK 590 917.45 155.50
SHOEMAKER, TERRY 11 BLK 589 955.06 162.00
WOODED HILL RANCH 16 BLK 610 828.92 135.75
WOODED HILL RANCH 25 BLK/BWF 506 726.11 143.50
HEIFER CALF BV
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KARTAK, BEN & LYNN 62 BLK 639 1,068.40 167.00
KARTAK, BEN & LYNN 18 BWF 592 959.40 162.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
STEUTER, AL 43 RED 420 845.13 201.00
STEUTER, AL 17 RED 352 779.35 221.00
HOCKENBARY, JOHN 20 BLK 484 896.79 185.00
HOCKENBARY, JOHN 15 BLK 418 816.40 195.00
THOMAS, LORRIN 14 BLK 608 991.97 163.00
STRAND, RON 11 BLK 578 936.65 162.00
HIGGINS, SHAUN 26 BLK 601 1,028.30 171.00
HIGGINS, SHAUN 38 BLK 517 947.03 183.00
HIGGINS, SHAUN 30 BLK 423 867.49 205.00
WELKER, MIKE & DEAN 47 BLK 536 989.23 184.50
WELKER, MIKE & DEAN 28 BLK 607 1,029.41 169.50
WELKER, MIKE & DEAN 19 BLK 472 896.14 189.50
MURPHY, DENNIS 44 BLK 557 1,017.65 182.50
MURPHY, DENNIS 20 BLK 643 1,050.11 163.25
MURPHY, DENNIS 19 BLK 468 876.44 187.00
CAHOY, ROB & MIKE 26 BLK 588 1,012.15 172.00
BAMMERLIN, TERESA/JASON & CHANA ORTON 39 BLK 639 1,068.16 167.00
BAMMERLIN, TERESA/JASON & CHANA ORTON 22 BLK 690 1,115.82 161.50
DAVIS, MIKE & JAY T 24 BLK 701 1,122.33 160.00
DAVIS, MIKE & JAY T 48 BLK 601 1,045.58 173.75
DAVIS, MIKE & JAY T 11 BLK 521 983.63 188.50
RIFLE VALLEY RANCH 73 BLK 631 1,115.21 176.50
RIFLE VALLEY RANCH 33 BLK 695 1,132.10 162.75
RIFLE VALLEY RANCH 14 BLK 551 1,020.80 185.00
STEC, ROGER 43 BLK 580 1,076.33 185.50
STEC, ROGER 30 BLK 673 1,111.28 165.00
STEC, ROGER 12 BLK 534 994.33 186.00
LEMMER, BARRY 42 BLK/BWF 619 1,077.56 174.00
LEMMER, BARRY 18 BLK/BWF 732 1,146.36 156.50
LEMMER, BARRY 21 BLK 575 986.53 171.50
SHOEMAKER, CHUCK 83 RED 707 1,122.53 158.75
SHOEMAKER, CHUCK 93 RED 658 1,074.38 163.25
SHOEMAKER, CHUCK 88 RED 614 1,029.17 167.50
SHOEMAKER, CHUCK 80 BLK 689 1,086.45 157.50
SHOEMAKER, CHUCK 87 BLK 633 1,036.06 163.50
SHOEMAKER, CHUCK 12 CHARX 590 959.43 162.50
ESTES, ALAN 79 BLK 620 1,051.76 169.50
ESTES, ALAN 12 BLK 518 901.90 174.00
CHOHON, DUKE & CHELSEY 82 BLK/BWF 697 1,080.46 155.00
CHOHON, DUKE & CHELSEY 43 BLK/BWF 796 1,153.29 144.75
CHOHON, DUKE & CHELSEY 16 BLK/BWF 575 963.65 167.50
CHOHON, DUKE & CHELSEY 14 RWF 739 1,142.75 154.50
ROCKING C RANCH 60 BLK 649 1,038.56 160.00
ROCKING C RANCH 23 BLK 753 1,141.19 151.50
ROCKING C RANCH 32 CHARX 636 1,001.85 157.50
ROCKING C RANCH 15 CHARX 711 1,063.44 149.50
ROCKING C RANCH 32 BLK 530 917.17 173.00
FRITZ, TODD & GARY 72 CHARX 690 1,096.70 158.75
FRITZ, TODD & GARY 86 CHARX 600 984.19 164.00
FRITZ, TODD & GARY 32 CHARX 489 886.62 181.00
ZIMMERER, GENE 70 CHARX 803 1,209.59 150.50
BLOOMQUIST, TONY 54 CHARX 573 953.17 166.25
BLOOMQUIST, TONY 22 CHARX 643 1,020.16 158.50
BLOOMQUIST, TONY 14 CHARX 501 887.53 177.00
STEC, JO 23 BLK 598 1,029.01 172.00
STEC, JO 17 BLK 701 1,078.96 153.75
WOODED HILL RANCH 16 BLK 617 926.72 150.00
WOODED HILL RANCH 12 CHARX 500 808.17 161.50
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SISSON, JEFF & CHERA 52 BLK/BWF 809 1,116.47 138.00
SISSON, JEFF & CHERA 15 BLK/BWF 721 1,016.61 141.00
SCHOETTGER, KEVIN 21 BLK 768 1,071.49 139.50

Special Feeder Cattle Auction – Wednesday, January 15, 2020

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SCHELL’S ROLLING STONE RANCH 21 BLK 402 644.19 160.00
ROTH, DAVE & SUSAN 66 CHARX 555 848.57 152.75
ROTH, DAVE & SUSAN 17 CHARX 609 912.15 149.75
ROTH, DAVE & SUSAN 24 CHARX 441 706.33 160.00
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 31 BLK 515 840.76 163.00
CONNELL, DON 52 BLK 450 791.10 175.50
CONNELL, DON 16 BLK 376 639.63 170.00
MORTON, TED/TIM KUMMER 66 BLK 547 877.49 160.25
MORTON, TED/TIM KUMMER 24 BLK 633 953.17 150.50
MORTON, TED/TIM KUMMER 14 BLK 436 728.84 167.00
HERRINGTON RANCH 102 BLK 531 872.46 164.25
HERRINGTON RANCH 23 BLK 446 756.85 169.50
DRUEKE, DAN & KATHY 45 BLK 585 913.99 156.00
DRUEKE, DAN & KATHY 13 BLK 523 842.77 161.00
FINNEY, BLAINE 42 BLK 680 1,007.10 148.00
FINNEY, BLAINE 36 BLK 611 920.14 150.50
STRELOW, MONTE, STACY, & JOHN 20 BWF 604 921.86 152.50
STRELOW, MONTE, STACY, & JOHN 56 BLK 582 916.73 157.50
STRELOW, MONTE, STACY, & JOHN 30 BLK 665 1,004.65 151.00
STRELOW, MONTE, STACY, & JOHN 21 BLK 486 788.01 162.00
BOW & ARROW RANCH 91 BLK/BWF 645 945.33 146.50
BOW & ARROW RANCH 188 BLK/BWF 571 904.89 158.25
BOW & ARROW RANCH 50 BLK/BWF 502 824.26 164.00
BOW & ARROW RANCH 14 RWF 653 901.44 138.00
BOW & ARROW RANCH 23 RWF 574 835.68 145.50
PAULSON, DONN 69 BLK 647 1,035.36 160.00
LUTHER, CURT & KAREN 60 BLK 631 965.69 153.00
LUTHER, CURT & KAREN 16 BLK 681 1,067.13 156.50
LUTHER, CURT & KAREN 14 BLK 532 862.65 162.00
WEWEL, ANDREW & DENA 25 BLK 675 1,046.25 155.00
WEWEL, ANDREW & DENA 25 BLK 593 890.40 150.00
CHURCHILL RANCH 80 BLK 566 897.61 158.50
CHURCHILL RANCH 31 BLK/BWF 637 944.10 148.00
DUBS, TROY & TAMMIE 57 BLK 726 1,039.01 143.00
DUBS, TROY & TAMMIE 49 BLK 631 928.65 147.00
DUBS, TROY & TAMMIE 13 BLK 513 820.92 160.00
KENNEDY, PAT 47 BLK 620 945.50 152.50
KENNEDY, PAT 32 BLK 697 1,047.29 150.25
SLAYMAKER, JIM & KIP 33 BWF 636 947.96 149.00
SLAYMAKER, JIM & KIP 43 BLK 691 1,024.48 148.25
SLAYMAKER, JIM & KIP 64 BLK/BWF 596 919.96 154.25
SLAYMAKER, JIM & KIP 40 BLK/BWF 535 846.68 158.00
FISCHER & SONS 94 BLK 661 1,051.43 159.00
FISCHER & SONS 100 BLK 609 950.04 156.00
FISCHER & SONS 81 BLK 546 875.34 160.25
BEEL BROTHERS 72 BLK 594 931.57 156.75
BEEL BROTHERS 25 BLK 553 870.85 157.25
CRUMLY, RON & RYAN 76 BLK 619 947.90 153.00
CRUMLY, RON & RYAN 28 BLK 711 1,024.97 144.00
CRUMLY, RON & RYAN 23 BLK 524 812.74 155.00
HEISS, KEVIN & TATE 13 BLK 582 873.46 150.00
BARSTOW ANGUS 14 BLK 611 935.49 153.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DINKLAGE, AARON & STACEY 16 BLK 586 940.93 160.50
SCHELL’S ROLLING STONE RANCH 83 BLK 507 875.07 172.50
SCHELL’S ROLLING STONE RANCH 31 BLK 587 945.49 161.00
SCHELL’S ROLLING STONE RANCH 35 BLK 447 831.69 186.00
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 37 BLK 606 1,076.27 177.50
SCHMIDT, ARVIN & JOYCE 31 BLK 536 1,036.38 193.25
CONNELL, DON 70 BLK 528 1,044.63 197.50
CONNELL, DON 18 BLK 632 1,089.00 172.25
CONNELL, DON 34 BLK 430 843.95 196.00
MORTON, TED/TIM KUMMER 13 BLK 479 868.10 181.00
DRUEKE, DAN & KATHY 49 BLK 596 1,013.58 170.00
BEEL BROTHERS 70 BLK 755 1,243.50 164.50
BEEL BROTHERS 88 BLK 693 1,166.66 168.25
BEEL BROTHERS 92 BLK 634 1,109.57 174.75
CRUMLY, RON & RYAN 61 BLK/BWF 763 1,206.50 158.00
CRUMLY, RON & RYAN 80 BLK 679 1,090.40 160.50
CRUMLY, RON & RYAN 35 BLK 602 1,056.51 175.25
HEISS, KEVIN & TATE 48 BLK 750 1,180.03 157.25
HEISS, KEVIN & TATE 14 BLK 644 1,070.11 166.00
BURDICK RANCH 149 BLK 673 1,129.55 167.75
BURDICK RANCH 171 BLK 599 1,085.26 181.00
BESTOL & MASEK 139 BLK 628 1,120.28 178.25
BESTOL & MASEK 99 BLK 553 1,072.47 193.75
BESTOL & MASEK 19 BLK 494 915.26 185.00
COZAD, JEEP & LYNNE 85 BLK 734 1,171.76 159.50
COZAD, JEEP & LYNNE 115 BLK 649 1,104.33 170.00
COZAD, JEEP & LYNNE 34 BLK 597 1,033.17 173.00
KELLER, JIM & EDITH 82 BLK 673 1,144.39 170.00
KELLER, JIM & EDITH 94 BLK 605 1,077.09 178.00
KELLER, JIM & EDITH 18 BLK 535 920.68 172.00
SCHUMACHER, PAT & LINDA 99 BLK 542 1,041.94 192.00
SCHUMACHER, PAT & LINDA 53 BLK 613 1,073.28 175.00
SCHUMACHER, PAT & LINDA 30 BLK 487 909.50 186.50
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 82 BLK/BWF 697 1,136.33 163.00
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 86 BLK/BWF 643 1,084.18 168.50
GRAFF RANCH 150 BLK 707 1,153.01 163.00
GRAFF RANCH 16 BLK 705 1,150.68 163.00
MILES, MATT & CARMEN 44 BLK 664 1,083.21 163.00
MILES, MATT & CARMEN 73 BLK 570 997.98 175.00
MILES, MATT & CARMEN 27 BLK 492 912.18 185.25
SIMONSON, GORDON & DILLON 150 BLK 581 1,066.32 183.50
WALKING Y RANCH 83 BLK 655 1,093.12 166.75
COOK, JERRY 28 BLK/BWF 644 1,056.92 164.00
COOK, JERRY 57 BLK/BWF 581 999.41 172.00
LARSON, TIM & BROOKE 21 BLK 605 1,053.53 174.00
LARSON, TIM & BROOKE 13 BLK 696 1,113.85 160.00
BARSTOW ANGUS 21 BLK 767 1,235.87 161.00
MACLEOD, GARY 48 RED 622 1,035.77 166.50
FAY, MAX 16 BLK 561 926.06 165.00

Special Bred Cow & Bred Heifer Auction – Saturday, January 11, 2020

BRED COW
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
LINGENFELTER, KYLE 20 BLK 1288 1,580.00
LINGENFELTER, KYLE 14 BLK 1428 1,500.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 20 BLK 1386 1,810.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 20 BLK 1264 1,730.00
BRED COW BROKEN MOUTH
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
BRETSCHNEIDER, DEAN & JANE 16 BLK 1286 925.00
BRETSCHNEIDER, DEAN & JANE 16 BLK 1261 850.00
WRIGHT, DAVID 22 BLK 1413 960.00
WRIGHT, DAVID 14 BLK 1215 775.00
SCHNEIDER, DOUG 16 BLK 1235 650.00
GRAFF RANCH 16 BLK 1381 940.00
STRACKE, MIKE 30 BLK 1386 930.00
BRED COW SHORT SOLID
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
BRETSCHNEIDER, DEAN & JANE 21 BLK 1325 1,170.00
WRIGHT, DAVID 18 BLK 1420 1,135.00
KURZENBERGER, BILL 10 BLK 1319 1,150.00
CHURCHILL RANCH 21 BLK 1400 1,125.00
SCHNEIDER, DOUG 10 BLK 1179 700.00
GRAFF RANCH 12 BLK 1363 970.00
STRACKE, MIKE 11 BLK 1340 1,000.00
BRED COW SLDM
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
GARWOOD, ARDEN & LYNN 20 BLK 1252 1,730.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 19 BLK 1336 1,710.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 16 BLK 1322 1,725.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 20 BLK 1374 1,700.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 29 BLK 1374 1,500.00
BRETSCHNEIDER, DEAN & JANE 26 BLK 1190 1,870.00
BRETSCHNEIDER, DEAN & JANE 19 BLK 1272 1,770.00
BRETSCHNEIDER, DEAN & JANE 25 BLK 1333 1,600.00
BRETSCHNEIDER, DEAN & JANE 25 BLK 1348 1,520.00
WRIGHT, DAVID 21 BLK 1421 1,500.00
ORTON, JASON & CHANA 10 BLK 1364 1,600.00
ORTON, JASON & CHANA 24 BLK 1422 1,550.00
KURZENBERGER, BILL 19 BLK 1239 1,575.00
KURZENBERGER, BILL 17 BLK 1340 1,440.00
CHURCHILL RANCH 19 BLK 1313 1,175.00
SCHNEIDER, DOUG 12 BLK 1301 1,200.00
GARWOOD, ARDEN & LYNN 20 BLK 1399 1,740.00
BRED COW YNG
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
FRICKEL, ROD & JANE 19 BLK 1142 1,750.00
BEEL BROTHERS 15 BLK 1416 1,540.00
GRAFF RANCH 10 BLK 1265 1,350.00
BRED HEIFER
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD
BEEL BROTHERS 45 BLK 1114 1,510.00
BEEL BROTHERS 17 BLK 1135 1,325.00
LINGENFELTER, KYLE 12 BLK 1084 1,500.00
LINGENFELTER, KYLE 12 BLK 1136 1,460.00
CLAPPER, DAN 31 BLK 1088 1,750.00
CLAPPER, DAN 18 BLK 1132 1,525.00