Special Fall Calves & Yearlings Auction – Wednesday, September 22, 2021

BASSETT LIVESTOCK AUCTION
Wednesday, September 22, 2021
HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DANIEL, GENE & DEBORAH 25 BLK 644 992.38 154.00
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DANIEL, GENE & DEBORAH 30 BLK/BWF 628 1,033.88 164.50
WOITA RANCH 14 BLK 684 1,095.43 160.00
YRLG HFR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
JOHNSON, MIKE 21 BLK 655 943.89 144.00
YRLG HFR G.O.
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
KEYS, KERRY 15 BLK 837 1,243.44 148.50
YRLG HFR PCKO
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
HOLLENBECK, MART & DEE 18 BLK 933 1,370.07 146.75
HUFFMAN RANCH PARTNERSHIP 59 BLK/BWF 956 1,358.51 142.00
NEBRASKA RANCH PROPERTIES L 61 BLK 856 1,284.96 150.00
NEBRASKA RANCH PROPERTIES L 11 BLK 771 1,203.33 156.00
HERRINGTON RANCH 13 BLK 953 1,387.29 145.50
BECKWITH, JEFF 11 BLK 984 1,398.05 142.00
ARROW C/BOX V 13 BLK 802 1,139.82 142.00
BECK, DAN 14 BLK 1095 1,372.38 125.25
CLAPPER, DAN 12 BLK 1043 1,400.68 134.25
PETERS, TROY 11 BLK 875 1,265.69 144.50
YRLG HFR SPAYED
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
ANDERSON, JOE 48 BLK 785 1,179.78 150.25
ANDERSON, JOE 15 BLK 662 1,029.93 155.50
HOLLENBECK, MART & DEE 64 BLK 923 1,371.07 148.50
HOLLENBECK, MART & DEE 119 BLK 840 1,321.69 157.25
HOLLENBECK, MART & DEE 17 BLK 716 1,121.74 156.50
SCHAAF, JOHN & LINDA 166 BLK 871 1,358.89 156.00
SCHAAF, JOHN & LINDA 67 BLK 819 1,307.54 159.50
JF RANCH (FAIRHEAD) 57 CHARX 1019 1,388.91 136.25
JF RANCH (FAIRHEAD) 63 CHARX 938 1,319.14 140.50
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
SCHOETTGER, KEVIN & RODNEY 52 BLK 855 1,387.86 162.25
SCHOETTGER, KEVIN & RODNEY 16 BLK 1019 1,529.53 150.00
SCHOETTGER, KEVIN & RODNEY 10 BLK 694 1,134.69 163.50
ANDERSON, JOE 43 BLK 725 1,194.16 164.50
ANDERSON, JOE 28 BLK 816 1,331.36 163.00
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
BRADLEY, JUSTIN & TRACY 65 BLK 875 1,409.12 161.00
BRADLEY, JUSTIN & TRACY 84 BLK 736 1,253.87 170.25
BRADLEY, JUSTIN & TRACY 12 BLK 682 1,139.08 167.00
PRITCHETT, JERALD 65 BLK 850 1,384.00 162.75
PRITCHETT, JERALD 32 BLK 816 1,339.16 164.00
PRITCHETT, JERALD 73 BLK 780 1,276.64 163.50
IVERSON, TIM 44 BLK/BWF 853 1,379.17 161.50
IVERSON, TIM 10 BLK/BWF 934 1,401.75 150.00
SHOVEL DOT RANCH 123 BLK 980 1,495.55 152.50
SHOVEL DOT RANCH 60 BLK 908 1,362.50 150.00
TWIN CREEK RANCH 57 BLK 970 1,494.88 154.00
TWIN CREEK RANCH 61 BLK 917 1,422.57 155.00
DODDS, STEVE 124 BLK 999 1,524.82 152.50
DODDS, SPUD 67 BLK 1006 1,539.93 153.00
FAIRBANKS 6, SID 117 BLK 898 1,462.45 162.75
FAIRBANKS 6, SID 240 BLK 910 1,441.46 158.25
FAIRBANKS 6, SID 189 BLK 847 1,407.62 166.00
FAIRBANKS 6, SID 179 BLK 882 1,409.24 159.75
SMITH & MAURER 125 BLK 965 1,491.30 154.50
SMITH & MAURER 249 BLK 922 1,436.87 155.75
SMITH & MAURER 62 BWF 921 1,442.58 156.50
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 214 BLK 962 1,513.20 157.25
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 48 BLK 959 1,504.31 156.75
NELSON, LARRY, DEB, STEVE, & SUNDAY 120 BLK 1030 1,565.79 152.00
EDDIE, GENE & PAT 108 BLK/BWF 921 1,451.04 157.50
EDDIE, GENE & PAT 57 BLK/BWF 878 1,399.03 159.25
LEONARD, JOE & CHRISTI 60 RED 981 1,461.69 149.00
LEONARD, JOE & CHRISTI 60 RED 902 1,423.43 157.75
LEONARD, JOE & CHRISTI 22 RED 919 1,388.51 151.00
SCHAAF, JOHN & LINDA 21 BLK 962 1,409.89 146.50
SCHERER LAND & CATTLE 21 BLK 930 1,430.97 153.75
WENTWORTH, RUSS 11 BLK/BWF 838 1,265.65 151.00
GRAFF, TERRY 10 LGHN 633 253.20 40.00
JOHNSON, MIKE 10 BLK 781 1,156.62 148.00

Special Fall Calves & Yearlings Auction – Wednesday, September 8, 2021

HEIFER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
OSBURN, DAN & MURLENE OSBURN 35 BLK/BWF 599 968.31 161.50
OSBURN, DAN & MURLENE OSBURN 13 BLK 699 1,097.79 157.00
RUZEK, JEREMY & TRISHA 41 BLK 671 1,061.68 158.00
RUZEK, JEREMY & TRISHA 20 BLK 751 1,160.30 154.50
STEER CALF
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
OSBURN, DAN & MURLENE OSBURN 38 BLK/BWF 603 1,066.08 176.75
OSBURN, DAN & MURLENE OSBURN 11 BLK 548 949.14 173.00
BECK, DAVE & CLAY 33 BLK 613 1,085.87 177.00
BECK, DAVE & CLAY 20 BLK 731 1,205.15 164.75
BECK, DAVE & CLAY 11 BLK 515 897.68 174.00
RUZEK, JEREMY & TRISHA 64 BLK 768 1,279.58 166.50
RUZEK, JEREMY & TRISHA 22 BLK 664 1,122.70 169.00
YRLG HFR G.O.
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
ALBERTS, BOB & JD 62 BLK 849 1,239.94 146.00
ALBERTS, BOB & JD 10 BLK 801 1,178.21 147.00
YRLG HFR P.O.
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
ALBERTS, BOB & JD 64 BLK 879 1,328.45 151.00
ALBERTS, BOB & JD 35 BLK 946 1,386.10 146.50
KUCHERA, CLAY & HILARY 34 BLK 968 1,426.59 147.25
PAINTER, ROGER & JASON 29 BLK 950 1,404.64 147.75
BLUE RIVER CATTLE 54 RED 891 1,297.51 145.50
SUHR, COLBY 44 BLK 951 1,349.20 141.75
LEE, JASON 28 BLK 925 1,342.54 145.00
MURPHY, JEROME & TERRY 30 BLK 912 1,354.32 148.50
PALMER, BRUCE & JULIE 30 BLK 867 1,300.50 150.00
SITZ, MIKE 15 BLK 905 1,351.21 149.25
DUNN & KENNEDY 16 BLK 807 1,216.84 150.75
A & K RANCH 13 BLK 924 1,363.24 147.50
FRICKEL, ROD 24 BLK 902 1,333.14 147.75
FERNAU, CHERI 10 BLK 958 1,374.73 143.50
BECKER, DALE 10 BLK 910 1,347.54 148.00
STRACKE, MIKE 10 BLK 958 1,380.24 144.00
YRLG STR
Seller # Hd Description AvgWeight Avg_Price/HD Price
DENT, STEVE & ERIN 117 BLK 914 1,472.67 161.00
DENT, STEVE & ERIN 117 BLK 822 1,364.68 166.00
DENT, STEVE & ERIN 17 BLK 731 1,211.07 165.50
SYBRANT, ALLEN & SONS 122 BLK 1001 1,572.57 157.00
SYBRANT, ALLEN & SONS 61 BLK 953 1,482.60 155.50
FAIRBANKS 6, SID 59 BLK 925 1,508.72 163.00
FAIRBANKS 6, SID 57 BLK 901 1,442.11 160.00
FAIRBANKS 6, SID 118 BLK 924 1,473.96 159.50
FAIRBANKS 6, SID 58 BLK 971 1,510.09 155.50
COX CATTLE CO 31 BLK 730 1,243.92 170.25
COX CATTLE CO 19 BLK 851 1,370.62 161.00
COX CATTLE CO 10 BLK 639 1,071.16 167.50